• Telefon: + 382 (0) 20 446 500
  • epamontenegro@gmail.com
Login

O BIMR pod-projektu (jul, 2016 – 2018)

Cilj pod-projekta je poboljšati kapacitete partnerskih institucija u oblasti BIMR-a kako bi se ispunili zahtjevi prema Konvenciji o biološkoj raznovrsnosti (eng. CBD) i Evropskoj uniji (eng. EU) u Jugoistočnoj Evropi (JIE). Učešće i posvećenost svih relevantnih i zainteresovanih grupa u regionu JIE su doprinjeli izradi i implementaciji tri komponente s ciljem izgradnje kapaciteta BIMR pod-projekta:

Komponenta 1

Regionalne i nacionalne procjene početnog stanje u oblasti BIMR-a uključuju sljedeće segmente:
a) Procjena aktera – mapira interese i odnose relevantnih aktera u ciljanim ekonomijama JIE. Ova aktivnost se odnosi na njihove uloge i funkcije, stručno znanje i prakse vezane za prikupljanje i analizu podataka o biodiverzitetu, verifikaciju i validaciju, te izvještavanje;
b) Procjena politika – fokus je na nacionalnom zakonodavnom okviru, instrumentima i alatima koji se vežu za svaku instituciju koja je relevantna za BIMR;
c) Procjena postavki informacionog sistema – odnosi se na tekuće inicijative za informacioni sistem za biodiverzitet, prikupljanje podataka, obradu i analizu podataka, pružanje i korištenje podataka, finansijske i kadrovske kapacitete za informacioni sistem.

Preuzmite pdf fajlove


Komponenta 2

BIMR Regionalni priručnik – priručnik je napisan za sve relevantne vladine i nevladine aktere koji se bave upravljanjem podacima i izvještavanjem u oblasti biodiverziteta. Pripremljen je na način da bude primjenjiv za sve ekonomije JIE. Glavni fokus je na komponentama informacionog sistema za biodiverzitet: taksonsomskim bazama podataka i katalozima vrsta, standardima za podatke o biodiverzitetu (TDWG Darwin Core), strukturisanim i standardizovanim obrascima za sakupljanje podataka o biodiverzitetu, georeferenciranju, priremi za mrežu Natura 2000, usklađenosti sa EU INSPIRE direktivom, autorskim pravima i korištenjem podataka sa primjerom Hrvatske, nacionalnom zakonodavstvU u oblasti BIMR-a, i rodnoj usklađenosti koja prati međunardone standarde EU direktiva i CBD.


Organizovana je GIS obuka „Procesuiranje podataka i tehnika održavanja za svrhu efikasnog upravljanja podacima o biodiverzitetu i izvještavanje“ (septembar, 2017) za predstavnike iz Agencija za zaštitu životne sredine / Zavoda za zaštitu prirode ili drugih institucija nadležnih za informacioni sistem o biodiverzitetu u JIE.

Komponenta 3

Pilotiranje BIMR Regionalnog priručnika – dvije glavne aktivnosti koje su dogovorene među relevantnim akterima u regionu JIE, implementirane su u periodu januar – juli, 2018:
a) Izrada Liste izabranih endema kopnenih biljnih i životinjskih taksona JIE,
b) Uspostavljanje Informacionog sistema za biodiverzitet u Crnoj Gori, Makedoniji i Bosni i Hercegovini (posebno za Republiku Srpsku i Federaciju Bosne i Hercegovine).

Organizovana je Prva obuka mobilizacije podataka o biodiverzitetu (april, 2018) u saradnji sa Globalnim sistemom za informacije o biodiverzitetu (GBIF) sa fokusom na tehičke aspekte mobilizacije podataka – posebno na digitalizaciju, upravljanje i online publikovanje prema GBIF standardima koje je namjenjeno za prikupljače/integratore/pružaoce podataka iz Agencija za zaštitu životne sredine / Zavoda za zaštitu prirode, Instituta za zaštićena područja, Fondova za životnu sredinu, fakulteta (profesora/asistenata), prirodnjačkih muzeja (kustosa, kolekcionara) i NVO-a iz regiona JIE.

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine - Environmental Protection Agency.