• Telefon: + 382 (0) 20 446 500
  • epamontenegro@gmail.com
Login

O listi endema

Info o listi endema

Lista odabranih endemskih kopnenih biljnih i životinjskih taksona u Jugoistočnoj Evropi (JIE)


Procjenjuje se da je distribucija preko 2000 taksona u regiji JIE ograničena na samo jednu ili nekoliko ekonomija – što ih čini endemskim taksonima. Ovi taksoni (vrste i podvrste) se ubrajaju u najatraktivnije taksone, a zbog svoje ograničene distribucije su ranjivi i jedinstveni za definisanu geografsku lokaciju. Endemski taksoni se mogu pronaći u različitim izvorima informacija, uključujući nacionalne crvene liste flore i faune u regiji, a dosta je urađeno na prikupljanju i kompiliranju podataka o njihovoj distribuciji, ekologiji i konzervaciji (u skladu sa CBD-om i uputstvima EU). Međutim, zbog nedostatka bliske saradnje i komunikacije postoji određeni broj problema u nomenklaturi (pravilnoj upotrebi naučnih naziva) i taksonomiji (naučnom statusu) koji otežavaju efikasnu upotrebu informacija za potrebe konzervacije endemskih taksona. Ovo pitanje se spominje i u nacrtu dokumenta „Stanje sistema za zaštitu prirode u JIE“ (2017) pripremljenog od strane IUCN ECARO, zajedno sa okvirnom potrebom za kontinuiranim većim naporima usmjerenim na podršku očuvanju biodiverziteta u regiji.
Rezultat ove aktivnosti je doprinos naučnoj zajednici i podrška priznavanju regije JIE kao važnog žarišta biodiverziteta.
Cilj: Razvoj dogovorenih i usklađenih dokaza o endemskim taksonima u regiji JIE u svrhu boljeg očuvanja biodiverziteta
Trenutna lista endema uključuje vaskularne biljke, sisare, vodozemce, gmizavce i tvrdokrilce (Coleoptera). Regionalni ekspertski tim se sastojao od 13 taksonoma (5 botaničara, 2 herpetologa, 1 teriolog, 4 entomologa i 1 GIS analitičar. Makedonsko ekološko društvo (MES) administrira cijeli proces i trenutno je registrovana organizacija po pitanju publikovanja podataka na Globalnom sistemu za informacije o biodiverzitetu (GBIF).

Priroda

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine - Environmental Protection Agency.